Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Deelnemer ingestuurde en door de Health Injection bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Programma waarmee sprake is van overeenkomst tussen Deelnemer en de Health Injection. 
Aanmelddatum: De datum waarop de Deelnemer zich heeft ingeschreven voor een Programma. 
Aanvangsdatum: De datum waarop het Programma gestart is. 
Studieduur: Is de duur van het Programma zoals vermeld in de Programma informatie. 
Serviceduur: Periode waarin Deelnemer recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de Online Programma omgeving. 
Verlengde begeleidingsduur: Periode waarmee de begeleidingsduur verlengd is. 
Datum einde cursus/opleiding: Datum waarop de begeleidingsduur is afgelopen. 
Programma informatie: Informatie over het Programma zoals gepubliceerd op www.Health Injection.nl en/of vermeld in de Programmagidsen. 
Cursist: Particulier of bedrijf die bij de Health Injection een of meerdere Programma’s afneemt. 
Health Injection: Health Injection is een initiatief van Ness Coaching (eenmanszaak).  
Cursist: natuurlijk persoon die een of meerdere Programma’s volgt. 
Cursus/opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Programma. 
Programma: een door Health Injection verzorgd Programma, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het Programma en/of van het Programmamateriaal dat onderdeel uitmaakt van het Programma.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. hoe lang het Programma duurt; 
  2. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en eventuele belastingen;
  3. de wijze van betaling 
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Deelnemer en Health Injection nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Deelnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Health Injection. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Health Injection met de Deelnemer sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van Health Injection, inclusief het bezoekadres; 
  2. het recht van de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 6. 

Artikel 3 – Overeenkomst 

 1. Door in te schrijven voor het Programma gaat de Deelnemer met de Health Injection een overeenkomst aan voor de programmaduur en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld. 
 2. Mochten er voor het gekozen Programma nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de Programma informatie. 
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Deelnemer de Health Injection heeft bereikt en de Health Injection de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de Deelnemer zich aan de Health Injection voor de duur van het gehele Programma en verwacht de Health Injection van de Deelnemer dat deze met volle inzet aan het Programma deelneemt. Op deze wijze kan de Health Injection voor een goede planning en inroostering van het professioneel begeleidingsteam zorgen. Daar staat tegenover dat de Health Injection een hoogwaardig Programma door gekwalificeerde begeleiders biedt. De Health Injection zal aangeven wat van de Deelnemer wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Deelnemer het Programma met goed gevolg te laten afronden. 

Artikel 4 – Prijs

 1. De kosten van het Programma, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Programma informatie. 
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Health Injection een specifiek Programma voorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de Programma informatie op de website en/of Programmagids. 
 3. Alle door Health Injection genoemde bedragen zijn exclusief btw. Een wettelijk erkend Programma is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Health Injection 
 4. Een niet-wettelijk erkend Programma is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit Health Injection. 

Artikel 5 – Betaling

 1. Health Injection is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Deelnemer die zich heeft aangemeld voor het Programma te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden. 
 2. De Deelnemer is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Health Injection stuurt de Deelnemer daarop een betalingsherinnering, waarna de Deelnemer binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Deelnemer ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Health Injection bij de Deelnemer de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. 
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Deelnemer. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Deelnemer verschuldigde bedrag. 
 4. Particuliere Deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Health Injection voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Deelnemer een particulier is, mag de Deelnemer de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht), echter nog voordat de Deelnemer gestart is met het Programma.
 2. De Deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.  

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Deelnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de Health Injection gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en het Programma te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. Het gevolg van het onderbreken van het Programma als bedoeld in lid 1 is voor rekening en risico van de Deelnemer. Het gevolg is: de toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, Programmamateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de professionele begeleiding wordt stopgezet.
 3. Bij beëindiging van het Programma als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de Health Injection geen verplichtingen meer richting de Deelnemer. 
  2. Als beëindiging van het Programma als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 9 van toepassing. 
  3. Het beëindigd Programma kan niet worden hervat. Een Deelnemer die het Programma wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven. 
 4. Het in verzuim zijn door de Deelnemer betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Health Injection is beëindigd.

Artikel 8 – Begeleidingsduur

 1. De begeleidingsduur bedraagt standaard 6 maanden en een maximum van 12 maanden (1 jaar).
 2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een Programma wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Deelnemer recht heeft op begeleiding. De Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De Health Injection houdt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren.
 3. Na het verstrijken van de begeleidingsduur heeft de Health Injection tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Deelnemer.  

Artikel 9 – Voortijdig beëindigen van het Programma

 1. Voor alle programma’s van de Health Injection geldt dat de Deelnemer zich verbindt voor de gehele duur van het Programma
 2. Tussentijdse opzegging van een Programma is niet mogelijk.
 3. Het volledige deelnamegeld is verschuldigd en zal niet worden gerestitueerd, ongeacht of de Deelnemer wel of niet aan de lessen heeft deelgenomen.
 4. Voorts zijn bij voortijdige beëindiging de volgende zaken van toepassing: 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door de Health Injection geproduceerd programmamateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de Health Injection. 
 2. Gebruik van programmamateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van het platform van Health Injection anders dan voor de eigen deelname is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Health Injection is beperkt tot maximaal het door de Deelnemer betaalde cursusgeld.
 2. De Health Injection behoudt zich het recht voor de Deelnemer in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van het Programma. 
 3. De Health Injection is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via de Health Injection bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het Health InjectionProgrammamateriaal, de ebooks dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met het Programma, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Health Injection ontwikkeld en/of samengesteld. Health Injection is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Programmamateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met het Programma, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Health Injection. 

Artikel 12 – Persoonsgegevens en AVG

De Health Injection verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van Deelnemers. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt de Health Injection conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Verklaring van Health Injection

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Health Injection worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de Health Injection.

De Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 30 december 2020.  

Scroll naar top