Hormonale analyse

Deze vragenlijst geeft inzicht in eventuele hormonale disbalansen op basis van jouw klachten en symptomen. De vragenlijst bestaat uit 165 klachten en symptomen; elke klacht dan wel symptoom kan aangegeven worden met een waarde van 0 tot en met 3. De waarde 0 staat voor niet/nooit/niet van toepassing, de waarde 3 staat voor wel/altijd/veel. Zo kan je goed aangeven of en in hoeverre je last hebt van de betreffende klacht/symptoom.

Sommige klachten/symptomen komen meerdere keren voor omdat de vragenlijst uit meerdere (voor jou) onzichtbare categorieën bestaat. Het is belangrijk dat je bij dezelfde klachten/symptomen altijd dezelfde waarde ingeeft. Sommige klachten/symptomen zijn specifiek voor vrouwen, sommige voor mannen. Je kan met behulp van de waarde 0 heel goed aangeven dat de vraag in zo’n geval niet op jou van toepassing is.

Is een klacht/symptoom voor jou niet duidelijk? Weet je niet wat er mee bedoeld wordt of weet je niet wat het betekent? Dan is de waarde 0 in dat geval het meest geschikt. Immers, mocht jij er last van hebben, dan weet je meestal ook wat de medische benaming is. 

Aan de hand van de hormonale analyse kan je achterhalen of en welke hormonale disbalansen op jou van toepassing zijn. Kies vervolgens uit een van de aangeboden programma’s om jouw meest urgente disbalansen te verhelpen. 

Heb je hulp nodig bij je keuze? Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op! 

Health Injection is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Health Injection geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Health Injection of door u aan het Health Injection door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Health Injection is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Health Injection, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Health Injection mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Scroll naar top